Privacy policy

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Kedves Vendégeink!

www.bokorhaz.hu oldalon egy űrlap található, amin keresztül a Bokor vendégházba és a Levendula vendégházba nyílik lehetőségük szállást foglalni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a foglaláshoz a következő személyes adataiknak a megadása szükséges, melyek szükségesek a szállásadó és a vendég közötti szükséges kapcsolattartáshoz és az adatok kezeléséhez a vendégház vezetősége által annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjon, valamint a számla kiállításához (NAV kötetezettség): számlázandó személy/cég neve, cég esetén az adószáma, lakóhely/székhely címe, e-mail címe, telefonszám. Továbbá az érkezéskor minden vendégnek (0 éves kortól !) át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://vizainfo.hu/szallashelyek. A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó, elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önöket a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Tájékoztatom továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

A honlapon keresztül történő online foglalással, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) rendelkezéseit.

 1. Alapfogalmak
 • személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során a kapcsolati ürlapon keresztül elküldi a foglalast a vendéghaz e-mailcimére, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

 • kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 1. Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
 • Adatkezelő neve: Kissné Rózsavölgyi Tímea Cecília, adószámmal rendelkező magánszemély
 • Adatkezelő elérhetősége – Cím: 6600, Szentes, Csongrádi út 15.
 • Adatkezelő elérhetősége – Telefonszám: +36703843415
 • Adatkezelő elérhetősége – E-mail cím: a spamok elkerülése miatt szükség esetén kérem szíveskedjen kérni a fenti telefonszámon !

III. Adatkezelés célja

 • A szükséges kapcsolattartás céljából szükséges az adatait megadni a vendégház vezetőségének annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudja.
 • Szükség van továbbá személyes adataira a szállásadási szolgáltatásról történő számla kiállításához.
 • Kissné Rózsavölgyi Tímea Cecília adószámmal rendelkező magánszemély egyéb szálláshely besorolású Bokor vendégházának és Levendula vendégházának jogi kötelezettségei vannak, melyek teljesítéséhez is szükségesek a személyes adatok (NAV, Szentes Önkormányzata, NTAK felé).
 1. Adatkezelés jogalapja
 • A III. pont első bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.
 • A III. pont második bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.
 • A III. pont harmadik bekezdésében foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.

 1. Kezelt adatok köre

A foglaláshoz az alábbi személyes adatok megadása szükségesek:

 • Foglaló/számlázandó személy/cég neve
 • Számlázandó személy/cég lakóhelyének/székhelyének címe
 • Cég esetén az adószáma
 • Foglaló személy e-mail címe
 • Foglaló személy telefonszáma
 • Érkező vendégek száma
 • Érkezés és távozás napja
 • Érkezés körülbelüli ideje

Az érkezéskor minden vendégnek (0 éves kortól, tehát csecsemőknek is !) át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://vizainfo.hu/szallashelyek.

 1. Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelése a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendégnek a Vendégházból történő távozását követően 90 nap múlva törlésre kerül.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.

VII. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő honlapján nincs regisztrált süti. Adatkezelő munkafolyamatait vírusirtóval védett számítógépen végzi.

VIII. Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a II. pontban foglalt adatkezelő részére, az ugyanitt rögzített címre, vagy e-mail címre küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

A Vendég továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának GDPR szövege itt olvasható : a www.gdpr.info.hu oldalán (2020.11.18).

 

General Data Protection Regulation (GDPR)

 

Dear Guests!

On the webpage of www.bokorhaz.hu, there is a contact form through which you can book accommodation at the Bokor Guesthouse and Levendula Guesthouse. I would like to inform you that the following personal data is required for the booking, which is necessary for the communication between the accommodation provider and the guest, for the data management by the guesthouse in order to be able to provide adequate information on the relevant circumstances arising from the contractual relationship, and for the issuance of the invoice (Tax office obligation): name of the person/company to be invoiced, tax number if it is a company, residence/registered office address, e-mail address, phone number. In addition, upon arrival, all guests (from the age of 0!) must present their ID card, passport or driving license to the accomodation provider for electronic document reading, which will store the document data in a closed system of the National Tourist Data Center and in the police (NTAK obligation). You can read about the latter procedure here: https://vizainfo.hu/media/uploads/adatlapok/a4_information_for_guests_en.pdf. By booking online through the Website, you, as a user, agree to the provisions of this Privacy Notice.

In connection with the processing of data, the data controller hereby informs you about the personal data processed on the website, its principles and practices in the field of personal data processing, organizational and technical measures taken to protect personal data, and the ways and possibilities of exercising data subjects’ rights. I inform you that the recorded personal data will be treated confidentially, in accordance with data protection legislation and international recommendations, in accordance with this statement.

I would also like to inform you that the legal regulation of the processing of personal data has fundamentally changed from 25 May 2018, as from that date it is mandatory for the European Parliament and the Council (EU) on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and Regulation (EEC) No 2016/679 repealing Regulation (EC) No 95/46 (General Data Protection Regulation). (hereinafter referred to as the GDPR).

By booking online through the Website, you, as a user, agree to the provisions of this Privacy Notice (the „Privacy Notice”).

 1. Name and contact details of the data controller
 • Data controller name: Kissné Rózsavölgyi Tímea Cecília, individual with tax number (determined by the Hungarian law of Taxation)
 • Data controller availability – Address: 6600, Csongrádi út 15. Szentes, Hungary
 • Data controller availability – Phone No.: +36703843415
 • Data controller availability – E-mail: to avoid spam, please ask it at the phone number above if necessary!
 •  
 1. Purpose of data management
 • For the purpose of the necessary contact, it is necessary to provide your details to the management of the guest house in order to be able to properly inform about the relevant circumstances arising from the contractual relationship.
 • Furthermore, personal data is needed to issue an invoice for the accommodation service.
 • Tímea Cecília Kissné Rózsavölgyi a private individual with a tax number, owner of the Bokor guesthouse, has legal obligations, which requires personal data. (towards National Tax and Customs Office, Municipality of Szentes, National Tourist Data Center).

III. Legal basis for data management

 • For the purpose set out in the first subparagraph of point II., the data will be processed in accordance with Article 6 Subparagraph (1), Point (a) of the GDPR in order to be properly informed of the relevant circumstances arising from the contractual relationship.
 • For the purpose set out in the second subparagraph of point II., the data will be processed in accordance with Article 6 Subparagraph (1), Point (b) of the GDPR, for performance of a contract in which the Guest, as one of the parties, is involved.
 • For the purpose set out in the third subparagraph of point II., the data will be processed in accordance with Article 6 Subparagraph (1), Point (c) of the GDPR, for fulfillment of the legal obligation of the data controller, namely the obligation to prepare a document or an invoice belonging to the data controller.

If the need for data processing for other purposes or on other legal bases arises, the data controller is obliged to inform the data subject (data owner) individually of all important information related to the data processing to be performed and their related rights before starting the data processing.

 1. Scope of data managed

The following personal information is required to make a reservation:

 • Name of the person/company making the reservation and who needs to be billed
 • Address of the person/company to be billed
 • International VAT number if company
 • E-mail address of the person making the reservation
 • Phone number of the person making the reservation
 • Number of the arrival people
 • Arrival and departure date
 • Approximate time of arrival

Upon arrival, all guests (from the age of 0, it means that also babies !) must present their ID card, passport or driving license to the accomodation provider for electronic document reading, which will store the document data in a closed system of the National Tourist Data Center and in the police (NTAK obligation). You can read about the latter procedure here: https://vizainfo.hu/media/uploads/adatlapok/a4_information_for_guests_en.pdf.

 1. Duration of data management

The processing of the data regarding the Guest’s telephone number and e-mail address starts from the date of the reservation and will be deleted 90 days after the Guest’s departure from the Guest House.

With regard to the name and billing address of the Guest, the data will be processed for the period stipulated in the Hungarian law of Accounting, for 8 (eight) years, after which the data controller will destroy them.

 1. Data security

The Data Controller shall take all necessary steps to ensure the security of the personal data provided by the Guests during the storage and preservation of both the network system and the data. There are no registered cookies on the data controller’s website. The data manager works on a computer protected by an anti-virus software.

VII. Guest rights and enforcement options

The Guest is entitled to receive feedback from the data controller as to whether the processing of his / her personal data is in progress, and if so, to receive information about the data processed and all relevant information concerning the data management.

The Guest may request that the data controller correct inaccurate personal data concerning him / her without undue delay. Taking into account the purpose of the data processing, He / she may request that the personal data be supplemented.

You may request the deletion of your personal data, unless the processing is necessary for the fulfillment of the data controller’s legal obligations or for the submission, enforcement or protection of legal claims. The data controller shall delete the personal data without undue delay if the processing of the data is illegal, incomplete or incorrect, the purpose of the data processing has ceased or the storage period has expired or was ordered by a court or authority, or if the data deletion is necessary for the fulfillment of the legal obligation of the data controller.

If the controller processes personal data with the consent of the data subject, the data subject may withdraw that consent. Unless there is another legal basis for the data processing, the data controller shall delete the personal data affected by the revoked consent.

The Guest is entitled to have the data controller restrict the data processing at his / her request if:

 • the Guest disputes the accuracy of the personal data – for the time necessary to verify the accuracy;
 • the data processing is illegal, but the Guest objects to the deletion of the data and requests a restriction on use;
 • the data controller no longer needs the personal data for the purpose of data processing, but the data subject requests them in order to submit, enforce or protect his / her legal claim; or
 • the data subject objects to the processing of his or her data in the public interest or on the basis of a legitimate interest of the controller or a third party.

During the restriction period, the data controller may not use the personal data for purposes other than storage.

In case of exercising the rights of the Guest, the data controller shall examine the data subject’s request and take the necessary measures and inform the Guest about these and the reasons for their non-compliance within one month after receiving the request.

Enforcement:

The Guest’s request related to data managementcan be sent to the address or e-mail address of the data controller provided in Section I.

In the event of a breach of his rights, the data subject may apply to the court having jurisdiction according to the address of the controller or, at his or her choice, to the court having jurisdiction over his or her place of the permanent residence or, failing that, his or her place of temporary residence, and bring an action.

The Guest may also lodge a complaint with the National Data Protection and Freedom of Information Authority (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22 / c., Hereinafter: NAIH) and initiate an investigation on the grounds that there has been or is a imminent threat of a breach of the processing of his or her personal data.

Official Journal of the European Union

The text of the GDPR in the website of the gdpr.eu, co-funder by the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union and operated by Proton Technologies AG., can be found here: https://gdpr.eu/tag/gdpr/ (2021.01.07).

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

de_DEDE